هیچ چیز جای لذت غرق شدن در طبیعت و یک برنامه هایکینگ خوب را نمی گیرد. هوای تمیز، صلح و آرامش و  مناظر بی نظیر؛ مگر آدمیزاد دیگر چه می خواهد؟  اما هایکینگ همان قدر که فرح بخش و روحیه ساز است، می تواند خطرآفرین باشد. پس شما باید نکات ایمنی در کوهستان را به صورت دقیق اجرا کنید

نقشه راه را به یک دوست بدهید.

ت